VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst met inbegrip van het privacybeleid (“Overeenkomst”) is van toepassing op de Cookle applicaties, software, servers, websites en producten en diensten van Cookle (“Dienst”). Next Apps BVBA, vennootschap geregistreerd te Stationsplein 41, B-9160 Lokeren, met ondernemingsnummer 0558.978.534 (“Next Apps”) is de leverancier van de Dienst. U stemt in dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn wanneer u zich toegang verschaft tot de Dienst.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

U mag de Dienst enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. U stemt ermee in dat u de Dienst NIET zult gebruiken: (i) om inhoud te uploaden, te downloaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, intimiderend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend of vulgair is, of die inbreuk maakt op de privacy van anderen, of die hatelijk of anderszins aanstootgevend is; (ii) om de Dienst (inclusief de toegang tot de Dienst via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Dienst te verstoren; (iii) om illegale activiteiten te ontwikkelen en/of persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Dienst te verzamelen of op te slaan.

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud en diensten die via de Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Next Apps kan links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt in dat Next Apps niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en Next Apps geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat Next Apps niet verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Dienst, m.i.v. doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, redactionele inhoud, teksten, databanken, scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van Next Apps en/of haar licentiegevers en worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetten op het gebied van auteursrechten, merken en octrooien. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u de Dienst niet zal wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken. Het is niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

BEEINDIGING

Next Apps behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Dienst (of enig deel daarvan of inhoud daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Next Apps zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Next Apps u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Next Apps garandeert niet en staat er niet voor in, dat uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en/of vrij zal zijn van fouten. Voorts is Next Apps niet gehouden tot enige vorm van herstelwerkzaamheden. U stemt er mee in dat uw gebruik, of de onmogelijkheid van gebruik geheel voor uw eigen rekening en risico komt. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten (tenzij uitdrukkelijk anders verklaard door Next Apps) worden ten behoeve van uw gebruik geleverd in de staat waarin ze zich bevinden volgens het principe “zoals het is” en “zoals aangeboden en beschikbaar gesteld” zonder het geven van enige im- en/of expliciete garanties, derhalve ook geen impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en uitsluiting van inbreuken.

In geen enkel geval zullen Next Apps, diens bestuurders, functionarissen en werknemers, aan Next Apps gelieerde (rechts-)personen, agenten, aannemers of licentiegevers aansprakelijk zijn en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe-, indirecte-, incidentele-, punitieve-, - en/of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Dienst, of voor iedere willekeurige claim op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst. Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend te worden gerekend eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies en/of beschadiging uit welke hoofde dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige geplaatste, verzonden of anderszins ter beschikking gestelde inhoud (of product). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenzeer in het geval al of niet vooraf geadviseerd is over het bestaan van het risico van aansprakelijkheid. Aangezien in sommige staten of jurisdicties geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van Next Apps in die staten of jurisdicties worden beperkt tot de maximale uitsluiting als wettelijk toegelaten.

Next Apps staat er niet voor in en garandeert op geen enkele wijze, dat de Dienst geheel vrij zijn van verlies van informatie, corruptie, aanvallen, virussen, hacking, of andere inbreuken op de beveiliging, zodat Next Apps hiervoor op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid kan en zal aanvaarden.

PRIVACYBELEID

Het hierin beschreven privacybeleid beschrijft hoe Next Apps persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de Dienst. Next Apps is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor inlichtingen over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens kan u contact opnemen via feedback@cookle.recipes of per post op bovenstaand adres. Bij gebruik van de Dienst gaat u akkoord met het privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Next Apps kan de volgende u betreffende gegevens, op de hierna beschreven wijze verwerken:

(i) Identificatiegegevens: gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw mail en gekozen wachtwoord of de unieke sociale media account van Facebook of Twitter waarmee u zich aanmeldt. Tijdens uw registratie en aanmelding, of naar aanleiding van de Dienst (bv. wedstrijden) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt, zoals uw naam, voornaam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoon
(ii) Uitdrukkelijk opgegeven gegevens: gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen en activiteiten die met uw akkoord gekoppeld worden aan de Dienst zoals uw gebruikersnaam, persoonlijke voorkeuren, interesses, aankopen, hobby’s, fotomaterialen, videomaterialen, commentaren, posts, vriendennetwerken, deelname aan enquêtes en wedstrijden en andere gegevens.
(iii) Geografische gegevens: om de Dienst mogelijk te maken of te vergemakkelijken kan uw geografische locatie verwerkt worden, bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt op een fysieke locaties zoals in winkelruimtes van ons of van onze partners, indien u zich toegang verschaft tot de Dienst vanuit het buitenland.
(iv) Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, uw locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Dienst en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Dienst.
(v) Cookies. Next Apps gebruikt en verwerkt cookies met het oog op de hierin vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van de Dienst te verbeteren.
(vi) Doorgifte aan derden De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners en leveranciers, doch uitsluitend om het functioneren van de Dienst te analyseren, te verbeteren en mogelijk te maken.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden: (i) om het gebruik in het algemeen van de Dienst (mobiele app, wedstrijd, aanbieding…) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van de Dienst te optimaliseren; (ii) om via de Dienst inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van Next Apps en van partners van Next Apps aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden; (iii) om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van Next Apps en van partners en leveranciers van Next Apps.

WIJZIGINGEN

Next Apps behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en opgenomen in deze Overeenkomst. U wordt geacht de wijzigingen en aanvullingen te hebben aanvaard wanneer u gebruik blijft maken van de Dienst.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Next Apps en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Next Apps. Indien een deel van de Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Next Apps een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. Next Apps is niet verantwoordelijk voor fouten en/of voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Dienst wordt door Next Apps geëxploiteerd vanuit haar kantoren in België. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn. Alle transacties op de Dienst worden beheerst door het recht van België, met uitzondering van de bepalingen van het conflictenrecht. Op uw gebruik van de Dienst kunnen nog andere wetten van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele vorderingen of geschillen met Next Apps of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst.

VERSIE

Versie 16 Maart 2016